RelatioNet | Forum | Yad Vashem | Jewishgen | Shorashim | MyHeritage

הערה אישית

ספר זה נולד מתוך מפגש מקרי - ואולי לא כל כך מקרי - בחזית בניין ה"בורסה" ברחוב פודבז'זה 6 בקרקוב, ביולי.2004 ביקרתי שם כמדריכת קבוצת מבוגרים בפולין. יוסי אלכסנדרוביץ', נכדו הבכור של סיני אלכסנדרוביץ', בא להתייחד עם זכרו של סבו ליד לוח הזיכרון בחזית הבניין.
התעניינותי וסקרנותי, לצד נכונותו של יוסי לשתף אותנו בסיפור מאחורי השלט, הביאו לכתיבת הספר הזה. אני רואה בכך משהו מיסטי. נוכח דיוקנו של סיני אלכסנדרוביץ' אולי קיבלנו את ברכתו לבצע ביחד את הפרויקט הזה, ולהוסיף נדבך להנצחת יהודי קרקוב בין שתי מלחמות עולם. אני שמחה שזכיתי לחקור ולספר את הסיפור.
נורית אשכנזי
צילום: יוסי אלכסנדרוביץ 'ליד לוח הזכרון ,1998