RelatioNet | Forum | Yad Vashem | Jewishgen | Shorashim | MyHeritage

אחרית דבר

תם סיפורה של בורסת היתומים מרחוב פודבז 'ז'ה 6 בקרקוב. קרקוב היהודית היתה ואיננה עוד. דיירים אחרים תפסו את מקומם של היתומים בבניין, איש איננו זוכרשם דבר, איש איננו יודע.
קבוצות של בני נוער מישראל, העוברות היום ליד הבניין עוצרות לכמה דקות בגלל שלט הנחושת הקבוע בחזיתו, מנסות לנחש מהי ה "בורסה".
בדרך כלל מקשרים בין "בורסה" לבין השקעות, ומפרשים את המונח כהשקעה ביתומים ובעתידם - פירוש שאינו רחוק מהמציאות של אז. סיני זיגמונט אלכסנדרוביץ' דגל בחינוך לאזרחות טובה, ליהדות, לקיום בכבוד, ללימוד מקצוע, לציונות, ולהתייחסות שוויונית לכל אדם באשר הוא אדם ובפתיחת הלב והכיס כלפי הנזקק. הערכים האלה הם שהניעו אותו לפעול להקמת ה"בורסה" וליטול אותה תחת חסותו, והם שעיצבו את דמותו המיוחדת של המוסד. נכדו יוסי, אשר שהה מספר שנים בברזיל, ובה ראה ילדים עזובים ונטושים מתגלגלים ברחוב, חשופים למחלות ולפשע, למד להעריך ביתר שאת את חזונו, פועלו וגדולתו של סיני אלכסנדרוביץ'.
העבר נגוז והעולם השתנה, אך הקווים שהינחו את פעילות ה"בורסה" נותרו רלוונטיים יותר מתמיד: סיוע לנערים שנמצאים במצוקה, אפשרות ללמוד מקצוע, הצבת מסגרת וכללים, שמירה על כבודו של הנער, הרחבת
אופקיו וכיבוד רצונותיו. סיני אלכסנדרוביץ' האמין כי הבטחת עתידם של ילדים ונערים במצוקה ומניעת הידרדרותם לרחוב חשובה יותר מהשוני ומההבדלים בתפישות העולם. בזכות ערכים אלה שרדו לא מעט מבוגריה "בורסה" בשואה וצלחו את קשיי החיים.